Repetition är nyttigt!

Redan Horatius sade på sin tid Repetita iuvant – repetition är nyttig.

Många diskuterar idag hur vi ska hjälpa våra elever att prestera bättre i matematik. Naturligtvis krävs olika åtgärder för att stimulera elevernas inlärning. Problemet är inte löst i en handvändning. Det är dock viktigt att ta de där första stegen som leder till förbättring på lång sikt.

En bärande princip vid all inlärning är att få återkommande tillfällen till stimulerande repetition och återkoppling. Då undrar man varför de av skolan initierade matteaktiviteterna ofta håller sig enbart inom lektionernas snäva ramar. Dessutom visar det sig inte alltför sällan att matematiklektionerna för en klass är schemalagda vid ett fåtal tillfällen i veckan. Detta är förödande för arbetsminnet.

Enligt den nationella rapporten TIMSS Advanced från Skolverket lägger svenska elever ned väldigt lite tid på matematikstudier utanför lektionstid exempelvis i form av läxor. Detta kan vara förödande för processen med att utveckla och befästa matematiska kunskaper.

Håll arbetsminnet levande! Läs mer om arbetsminnets viktiga roll vid matematikinlärning i

Klingberg, T. (2011). Den lärande hjärnan. Stockholm: Natur & Kultur.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *