Matematiksvårigheter och dyskalkyli.

Hur kan du utveckla din undervisning för att hjälpa lågpresterande elever maximalt? Hur analyserar du svårigheternas omfattning och anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar? Under kursen får du metoder för att förebygga och lindra matematikängslan samt tips på läromedel och lektionsupplägg som passar bra att använda i undervisningen. Du kommer även få insikt i olika förklaringsmodeller enligt svensk och internationell forskning. Under dagarna varvar vi föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar där du får möjlighet att prova olika arbetssätt som passar bra för elever med matematiksvårigheter och/eller dyskalkyli.

Välkommen med din anmälan till vårens kursdagar. Göteborg 16-17 mars eller Stockholm 30-31 mars. https://www.teknologiskinstitut.se/matematiksvaarigheter-och-dyskalkyli/k3110

Ange koden Talare10 för att få 10% rabatt på anmälningsavgiften.

Kurs: Matematiksvårigheter & dyskalkyli – Välj om du vill gå i Göteborg, Stockholm eller Sundsvall

Hur kan du utveckla din undervisning för att hjälpa lågpresterande elever maximalt? Hur analyserar du svårigheternas omfattning och anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar? Under kursen får du metoder för att förebygga och lindra matematikängslan samt tips på läromedel och lektionsupplägg som passar bra att använda i undervisningen. Du kommer även få insikt i olika förklaringsmodeller enligt svensk och internationell forskning. Under dagarna varvar vi föreläsningar med diskussioner och praktiska övningar där du får möjlighet att prova olika arbetssätt som passar bra för elever med matematiksvårigheter och/eller dyskalkyli.

För mer information och bokning se https://www.teknologiskinstitut.se/matematiksvaarigheter-and-dyskalkyli/k276

Ange kod Talare10 vid anmälan för att få 10% på anmälningsavgiften

Synen på skrivande

Fredagen den 12 maj var det den första disputationen vid den Utbildningsvetenskapliga institutionen på Lunds Universitet. Martin Malmström försvarade sin doktorsavhandling ”Synen på skrivande”.

 

 

 

Det var en intressant och lärorik disputation som gav åhörarna en inblick i bland annat diskurs och kontext. Opponent var Staffan Selander från Stockholms universitet. Han menade att avhandlingen visar på att en analys av språkande/text är en viktig del av utbildningsvetenskaplig forskning.

 

Stipendium

Tisdagen den 2 maj fick Ingemar på Utbildningsglädje ta emot ett stipendium från Campus Vänner iHelsingborg.

Stipendiet ska bekosta resa och logi vid matematikkonferensen NORMA 17 i Stockholm. Temat för konferensen är ”Nordic research in matematics education”.

 

 

Här är en bild på alla stolta stipendiaterna!

Matematikdidaktik för lärare på Folkhögskolan

Välkomna till kursen MATEMATIKEN I FRAMTIDEN

en kurs som riktar sig till matematikpedagoger som undervisar på

FOLKHÖGSKOLAN!

Hur möter jag som mattelärare på folkhögskolan elever med helt olika förkunskaper? Hur kan jag snabbt diagnostisera mina elever och anpassa undervisningen till deras egen nivå? Hur kan jag genom bra testmaterial följa elevernas matematiska utveckling?

Kursen introducerar ett åtgärdsprogram för en förändrad matematikundervisning.  Detta innebär som helhet en aktiv inlärning som en följd av en mer varierad undervisning med inslag av muntliga aktiviteter och problemlösning samt en ökad fokusering på elever med matematiksvårigheter.

Kursen genomförs under två heldagar  17-03-14–15. Antalet deltagare maximeras till 15 st. Se VI ERBJUDER!

Repetition är nyttigt!

Redan Horatius sade på sin tid Repetita iuvant – repetition är nyttig.

Många diskuterar idag hur vi ska hjälpa våra elever att prestera bättre i matematik. Naturligtvis krävs olika åtgärder för att stimulera elevernas inlärning. Problemet är inte löst i en handvändning. Det är dock viktigt att ta de där första stegen som leder till förbättring på lång sikt.

En bärande princip vid all inlärning är att få återkommande tillfällen till stimulerande repetition och återkoppling. Då undrar man varför de av skolan initierade matteaktiviteterna ofta håller sig enbart inom lektionernas snäva ramar. Dessutom visar det sig inte alltför sällan att matematiklektionerna för en klass är schemalagda vid ett fåtal tillfällen i veckan. Detta är förödande för arbetsminnet.

Enligt den nationella rapporten TIMSS Advanced från Skolverket lägger svenska elever ned väldigt lite tid på matematikstudier utanför lektionstid exempelvis i form av läxor. Detta kan vara förödande för processen med att utveckla och befästa matematiska kunskaper.

Håll arbetsminnet levande! Läs mer om arbetsminnets viktiga roll vid matematikinlärning i

Klingberg, T. (2011). Den lärande hjärnan. Stockholm: Natur & Kultur.

Hur hjälper vi elever med låga prestationer i matematik?

Vi introducerar en ny kurs om elever med låga prestationer i matematik.

Ingemar redovisar delar av sin forskning kring förklaringar till låga prestationer till matematiksvårigheter.

Denna kurs tar först upp förklaringar och orsaker till låga prestationer i matematik främst ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv. Den andra halvan av kursen fokuserar på olika förslag till åtgärder, främst en förändrad undervisningsmetodik som ger effekt för dessa elever.

BAKGRUND

Elever som inte når nivån godkänd i ämnet matematik kan anses ha ett särskilt undervisningsbehov i ämnet. Att vissa elever har en långsam räkneutveckling är i första hand ett pedagogiskt och inte ett medicinskt problem. Nu är det dags för pedagogerna att ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv bidra med lösningar. En skola för alla elever innebär att skolmatematiken också fungerar för dem som lär långsamt.

Min kommande avhandling har titeln Dyskalkyli eller naturlig variation – en studie av elever med låga prestationer i matematik. Jag försöker här att kartlägga elevernas och lärarnas egna förklaringar till varför det blir svårigheter i ämnet. Min egen tidigare forskning har visat att elevernas sociala nätverk och omgivning ofta ligger bakom de problem som orsakat deras låga resultat i matematik.

I denna utbildning kommer jag att använda en populärvetenskaplig version av min avhandling, skriven så att den vänder sig till aktiva pedagoger och med ett tillägg som innehåller metodik hur vi kan förändra undervisningen och arbeta med åtgärder för elever med låga prestationer i matematik som ger effekt.

PROGRAMINNEHÅLL

 1. Elever med låga prestationer i matematik
 • Matematikresultat i Sverige och faktorer som påverkar skolresultaten
 • Elever med matematiksvårigheter – skolans största problem?
 • Lärandet som en social process – elevernas sociala nätve
 1. Olika förklaringsmodeller till låga prestationer enligt svensk och internationell    

       forsknin

 1. Förklaringar ur ett elev- och lärarperspektiv – resultat

          av en studie med elev- och lärarintervjuer

 1. Åtgärder: Hur ska vi undervisa för att hjälpa eleverna maximalt?
 • Skolans organisation och arbete – hur förhåller vi oss till den oroliga arbetsmiljön?
 • Matematiken i framtiden – nya aspekter på matematikdidaktiken
 • Färdighetsträning och kognitiv träning
 • Att arbeta med motivation, lust och beröm – mattecoaching
 • Åtgärder mot matematikängslan – hur vi ska undervisa för att förebygga Math Anxiety.
 • Det matematiska landskapet – variation av det skolmatematiska innehållet – samverkan mellan stadierna
 • Arbetsminnesträning
 • Stimulering av elevernas läsutveckling
 • Formativ bedömning – en effektiv metod för att höja matematikresultaten
 • Att göra matematiken rolig – stimulerande arbetssätt med intressant stoff
 1. Inkluderingstanken – hinder eller möjligheter?

 

DISPOSITION AV UTBILDNINGSDAGEN (kan även genomföras som halvdagsprogram)

Förmiddagen  Föreläsning om momenten 1 – 3 med diskussionsövningar

Eftermiddagen: Hur kan vi fastställa elevernas kunskapsnivå? Genomgång av Utbildningsglädjes digitala matematiktester

Presentation av åtgärdsförslagen i moment 4-5 samt workshop med framtagande av olika slag av åtgärdsmodeller

 

Välkommen till Utbildningsglädje!

 Utbildningsglädjes vision är att förändra människors liv med inspirerande kunskap.

Utbildningsglädje drivs av Lizelott Löwendahl och Ingemar Karlsson. Vi erbjuder kurser, utbildningsdagar och föreläsningar för pedagogisk personal inom förskola, grundskola och gymnasium över hela Sverige. Vi är specialiserade på matematikdidaktik med fördjupning på elever med låga prestationer i matematik.