Matematikdidaktik för lärare på Folkhögskolan

Välkomna till kursen MATEMATIKEN I FRAMTIDEN

en kurs som riktar sig till matematikpedagoger som undervisar på

FOLKHÖGSKOLAN!

Hur möter jag som mattelärare på folkhögskolan elever med helt olika förkunskaper? Hur kan jag snabbt diagnostisera mina elever och anpassa undervisningen till deras egen nivå? Hur kan jag genom bra testmaterial följa elevernas matematiska utveckling?

Kursen introducerar ett åtgärdsprogram för en förändrad matematikundervisning.  Detta innebär som helhet en aktiv inlärning som en följd av en mer varierad undervisning med inslag av muntliga aktiviteter och problemlösning samt en ökad fokusering på elever med matematiksvårigheter.

Kursen genomförs under två heldagar  17-03-14–15. Antalet deltagare maximeras till 15 st. Se VI ERBJUDER!

Repetition är nyttigt!

Redan Horatius sade på sin tid Repetita iuvant – repetition är nyttig.

Många diskuterar idag hur vi ska hjälpa våra elever att prestera bättre i matematik. Naturligtvis krävs olika åtgärder för att stimulera elevernas inlärning. Problemet är inte löst i en handvändning. Det är dock viktigt att ta de där första stegen som leder till förbättring på lång sikt.

En bärande princip vid all inlärning är att få återkommande tillfällen till stimulerande repetition och återkoppling. Då undrar man varför de av skolan initierade matteaktiviteterna ofta håller sig enbart inom lektionernas snäva ramar. Dessutom visar det sig inte alltför sällan att matematiklektionerna för en klass är schemalagda vid ett fåtal tillfällen i veckan. Detta är förödande för arbetsminnet.

Enligt den nationella rapporten TIMSS Advanced från Skolverket lägger svenska elever ned väldigt lite tid på matematikstudier utanför lektionstid exempelvis i form av läxor. Detta kan vara förödande för processen med att utveckla och befästa matematiska kunskaper.

Håll arbetsminnet levande! Läs mer om arbetsminnets viktiga roll vid matematikinlärning i

Klingberg, T. (2011). Den lärande hjärnan. Stockholm: Natur & Kultur.